พระคลังมหาสมบัติ เทวาคุ้มทรัพย์

SONY DSC

จากเรื่อง ‘พระสยามเทวาธิราช‘ ที่คนไทยเชื่อว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแผ่นดินไทย ต่อกันด้วยเรื่อง ‘พระคลัง‘ หรือ ‘พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ‘ ที่เชื่อกันว่าคือ ‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทรัพย์สินแผ่นดิน’ ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ ’ปกปักรักษาเศรษฐกิจชาติให้อยู่ดี“ ไม่ให้มีปัญหาถึงขั้นล่มสลาย ไม่ว่าจะจากปัจจัยใด รวมถึง
จากสถานการณ์ความวุ่นวายในชาติ

เทพคุ้มทรัพย์องค์นี้ก็สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์

ทั้งนี้ จากเอกสารของทางกรมธนารักษ์ ระบุถึงประวัติ “พระคลัง” ไว้ว่า…ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ ซึ่งทรงกำกับดูแลกรมพระคลังมหาสมบัติ ได้ทรงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างเทวรูป “พระคลัง” ขึ้น เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาพระราชทรัพย์ของแผ่นดิน และเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่รับราชการในพระคลังมหาสมบัติให้มีขวัญกำลังใจ ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้ขอพระบรมราชานุญาตทำรูปปั้นพระคลังโดยมีลักษณะบางส่วนคล้าย “พระสยามเทวาธิราช” ที่ได้มีการสร้างขึ้นก่อนหน้า ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 อ่านเพิ่มเติม