งานกาชาดประจำปี 2556 ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน

งานกาชาดประจำปี 2556

งานกาชาดประจำปี 2556 (สภากาชาดไทย)

นับเป็นงานใหญ่ประจำปีอีกหนึ่งงานที่หลายคนตั้งตารอคอย สำหรับ “งานกาชาด” ซึ่งในปีนี้ สภากาชาดไทย กำหนดจัด “งานกาชาดประจำปี 2556” ขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2556 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก ภายใต้คำขวัญ “งานกาชาดประจำปี 2556 ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน

งานกาชาดเป็นงานมหกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศลที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 200 หน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค การเสี่ยงโชคชิงรางวัล และการจำหน่ายสลากกาชาด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์ และผลิตภัณฑ์จากเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด

สำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี 2556 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “งานกาชาดประจำปี 2556 ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน” สื่อความหมายว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ได้ดำเนินภารกิจตามรอยพระยุคลบาท พระผู้พระราชทานกำเนิดสภากาชาดไทย นับจากวันที่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 120 ปี ภารกิจของสภากาชาดไทยสามารถดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องได้ ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีความหลากหลาย แต่พร้อมใจกันที่จะร่วมแบ่งปันความสุขให้กับผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงผู้ยากไร้ โดยมีสภากาชาดไทยเป็นสื่อกลาง

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานประกอบด้วย การประกวดร้านงานกาชาด โดยเชิญชวนให้หน่วยงานที่ร่วมออกร้านออกแบบตกแต่งร้าน หรือจัดนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละด้านตามที่สภากาชาดไทยกำหนด โดยคำนึงถึงพันธกิจของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ การออกแบบตกแต่งร้านจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งประเภทและแนวความคิดเป็น 4 ประเภท คือ…

ประเภทที่ 1 จากสภาอุณาโลมแดงถึงสภากาชาดไทยกับการบรรเทาทุกข์

ประเภทที่ 2 พระราชกรณียกิจของพระบรมราชูปถัมภก สภานายิกา และอุปนายิกาสภากาชาดไทย

ประเภทที่ 3 สภากาชาดไทยกับการแพทย์ และการสาธารณสุข

ประเภทที่ 4 สภากาชาดไทยกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดกิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก การจัดกิจกรรมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี และการจัดกิจกรรมสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด เพื่อสรรหาเยาวชนไทยเป็นตัวแทนเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยให้เป็นที่แพร่หลาย

ในส่วนของการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการของสภากาชาดไทยบนอาคารใหม่สวนอัมพร มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดให้บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย

โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชมงานกาชาด เช่น การวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแขน วัดรอบเอว ตรวจหาหมู่เลือด การตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ปัญหาอาการปวดของผู้สูงอายุ และให้คำแนะนำการออกกำลังกาย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงผลงานและการให้ความรู้เพื่อประชาชนของสำนักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย การจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การเปิดรับบริจาคดวงตา อวัยวะ การรับบริจาคอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา และการเปิดรับบริจาคโลหิต

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 น. นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้จัดทำเสื้อที่ระลึกของงานกาชาดประจำปี 2556 เพื่อฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย จำหน่ายในราคา 250 บาทอีกด้วย

สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนเที่ยว งานกาชาดประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2556 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก โดยในวันธรรมดาจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา 14.00 – 23.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เริ่มงานเวลา 10.00 – 23.00 น. บัตรเข้าชมงานจำหน่ายในราคา 20 บาท รายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย