ผลงานรัฐบาล 1 ปี 6 เดือนสอบตก! กรุงเทพโพลล์

รัฐบาล

ผลกรุงเทพโพลล์ระบุผลงานรัฐบาล 1 ปี 6 เดือน สอบตก ได้คะแนนแค่ 4.87 จากคะแนนเต็ม 10 นายกฯผ่านครึ่งฉิวเฉียด ชาวบ้านบอกขยันทำงาน

เนื่องด้วยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ รัฐบาลของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะบริหารงานประเทศครบ 1 ปี 6 เดือน ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือน รัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,194 คน พบว่า

ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการทำงานของรัฐบาล 4.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่น้อยกว่าครึ่งเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่รัฐบาลทำงานครบ 1 ปีพบว่า คะแนนปรับเพิ่มขึ้น 0.03 คะแนน โดยผลงานที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการต่างประเทศ ได้ 5.31 คะแนน ด้านความมั่นคงของประเทศได้ 4.92 คะแนน ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ได้ 4.91 คะแนน ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย ได้ 4.65 คะแนน และ ด้านเศรษฐกิจ 4.55 คะแนน

ด้านคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ที่ 5.42คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่มากกว่าครึ่งเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน และปรับเพิ่มขึ้นจากการประเมินเมื่อตอนที่ทำงานครบ 1 ปี 0.11 คะแนน โดยสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ 6.04 คะแนน ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ 5.49 คะแนน ความซื่อสัตย์สุจริต 5.48 คะแนน การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 5.30 คะแนน ความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ ที่มี 5.29 คะแนน และ ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ 4.90 คะแนน

เมื่อเปรียบเทียบผลงานในช่วง 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา กับความคาดหวังตอนที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ๆ พบว่า ประชาชนร้อยละ 38.6 เห็นว่าพอๆ กับที่คาดหวังไว้ ร้อยละ 24.0 เห็นว่าดีกว่าที่คาดหวังไว้ และร้อยละ 10.8 เห็นว่า แย่กว่าที่คาดหวังไว้

ส่วนรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากที่สุดคือ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง (รองนายกรัฐมนตรี) ร้อยละ 25.6 รองลงมาคือ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา (รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงศึกษาธิการ) ร้อยละ 3.7 และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงการคลัง) ร้อยละ 3.2 ขณะที่ร้อยละ 26.0 เห็นว่าไม่มีรัฐมนตรีคนใดเลยที่มีผลงานเด่นชัด

สำหรับผลงานและโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 300 บาท (ร้อยละ 21.8) การปราบปรามยาเสพติด (ร้อยละ 18.5) และ การคืนภาษีรถยนต์คันแรก(ร้อยละ 13.6)

ด้านคะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล พรรคแกนนำฝ่ายค้าน และพรรคร่วมฝ่ายค้าน พบว่า พรรคเพื่อไทยได้ 5.44 คะแนน พรรคร่วมรัฐบาลได้ 4.62 คะแนน ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคแกนนำฝ่ายค้าน ได้ 3.86 คะแนน และพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ 3.57 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

สำหรับสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วน 5 อันดับแรกต่อจากนี้ไป คือ การแก้ปัญหาเรื่องของแพง ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 40.9 รองลงมาคือ ปัญหาการจราจร ซ่อมแซมถนนหนทาง ร้อยละ 12.1 การแก้ปัญหายาเสพติดตามแหล่งชุมชนและแหล่งมั่วสุมต่างๆ ร้อยละ 8.9 การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ร้อยละ 7.8 และ การปรับเงินค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทและเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ร้อยละ 3.8 / กรุงเทพธุรกิจ