ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ

ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ

งูมีน้ำใจ เด็กที่เกิดเดือนมกราคม
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย   มีจินตนาการดี ความคิดสร้างสรรค์ จิตใจงดงาม มีเมตตา ใส่ใจในรายละเอียด เอาใจผู้อื่นดี ชอบบริการ ชอบอาสา มีน้ำใจ มีความอ่อนโยน เรียบร้อย สติปัญญาดี ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีเสน่ห์ ผู้ใหญ่ส่งเสริมเอ็นดู
การศึกษา   เหมาะกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างๆ คณะมนุษยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชเคมี สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก เป็นต้น

งูนักรบ เด็กที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย   มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าทำกล้าลุย ไม่กลัวคน ขยันขันแข็งจริงจังในสิ่งที่ตัวเองรักและถูกใจ ชอบการแข่งขันและกีฬา มีวิสัยทัศน์ ใจร้อน คล่องแคล่ว มีกำลัง แข็งแรง รักเพื่อน ชอบสังคม ไม่ชอบอยู่นิ่ง เรียนเก่ง หัวดี มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น
การศึกษา   เหมาะกับคณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน-การคลัง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาสถิติ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นต้น

งูช่างพูด เด็กที่เกิดเดือนมีนาคม
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย   เป็นเด็กช่างพูดช่างเจรจา ช่างจดช่างจำ มีไหวพริบ ปฏิภาณในการโต้ตอบ ต่อรอง ชอบขีดชอบเขียน ชอบบทกวี เสียงเพลง มีทักษาว่องไว คล่องแคล่ว มีไอเดียแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ อารมณ์ไม่นิ่ง เชาว์ปัญญาดี ชอบศึกษาเรียนรู้ มีเสน่ห์
การศึกษา   เหมาะกับคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะประมง ภาควิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น

งูหัวหมอ  เด็กที่เกิด เดือนเมษายน
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย   มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง บุคลิกท่าทางวางภูมิ วางตัวเป็นผู้ใหญ่ มีเหตุผล มีกฎกติกา มีระเบียบวินัย ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ดื้อรั้นนิดๆ มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น มีเมตตาให้โอกาสผู้คน ชอบเสียสละ ใฝ่คุณธรรม หัวดี เรียนเก่ง มีความตั้งใจสูง จริงจังตั้งใจ
การศึกษา   เหมาะกับคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาโสตนาสิกวิทยา เป็นต้น

งูศิลปิน  เด็กที่เกิด เดือนพฤษภาคม
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย   ร่าเริง แจ่มใส ชอบธรรมชาติ รักสวยรักงาม ชอบแต่งตัว ชอบเสียงเพลง ศิลปะการบันเทิงทุกชนิด รักความสะอาดเรียบร้อย มีระเบียบ รักเพื่อน สังคมดี ขี้เล่น สนุกสนาน เป็นมิตรกับคนทั่วไป ใช้เงินเก่ง ขี้เหงา จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อ่อนแอหรือผู้ด้อยกว่า
การศึกษา   เหมาะกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคร สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ-เครื่องแต่งกาย คณะบริหาร สาขาวิชาการเงิน-การคลัง การโรงแรม คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

งูสันโดษ เด็กที่เกิด เดือนมิถุนายน
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย   มีความมานะอดทน ไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกจู้จี้ บางครั้งเงียบขรึม รักสันโดษ มีโลกส่วนตัวสูง เลือกคบเพื่อน คบคนยาก มีความเพียรพยายามดี วางแผนเก่ง ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ หรือมากดขี่ กดดัน มักทำตามความคิดตัวเอง เอาแต่ใจบ้าง ติดดื้อรั้น บางครั้งดื้อเงียบ เจ็บจำนาน อาฆาตฝังใจบ้าง
การศึกษา   เหมาะกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชสวน-ไร่นา ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาเคมีการเกษตร คณะรัฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง และคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์

งูขี้โอ่ เด็กที่เกิด เดือนกรกฎาคม
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย   ใจร้อน โกรธง่ายหายเร็ว มีทิฐิ รักเกียรติ รักชื่อเสียง หน้าใหญ่ใจโต ขี้โอ่ ไม่ชอบให้ใครดูหมิ่น ประมาณว่าฆ่าได้แต่หยามไม่ได้ ชอบเป็นหัวหน้า เป็นผู้นำมากกว่าผู้ตาม คล่องแคล่วว่องไว กระตือรือร้น รักพวกพ้อง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ชอบการศึกษาเรียนรู้หลายแขนง มีเสน่ห์ ผู้คนเอ็นดู
การศึกษา   เหมาะกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-พลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิก สาขาวิชาชีวเคมี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาจักษุวิทยา สาขาวิชาโรคหัวใจ เป็นต้น

งูขี้อ้อน  เด็กที่เกิด เดือนสิงหาคม
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย   เป็นคนใจอ่อน ขี้สงสาร โรแมนติก เพ้อฝัน จิตใจดี ขี้งอน ใจน้อยเก่ง เจ้าน้ำตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น รักความประณีต มีระเบียบวินัย ชอบความสะอาดเรียบร้อย ชอบของจุ๋มจิ๋ม เย็บปักถักร้อย ชอบประดิษฐ์ประดอยตกแต่ง
การศึกษา   เหมาะกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาประชากรและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาชุมชนกับการพัฒนา ภาควิชาการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาอาหารเคมีและโภชนศาสตร์การแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการตลาด คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา สาขาวิชาสรีรวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เป็นต้น

งูนักเลง  เด็กที่เกิด เดือนกันยายน
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย   มีจิตใจแข็งแกร่ง เชื่อมั่นตัวเอง กล้าหาญ กล้าชน ชอบออกหน้า รักเพื่อน ทำคุณใครไม่ขึ้นแต่ไม่เข็ด ชอบคนพูดดีๆ ชอบสังคม รักความก้าวหน้า จริงจัง มุทะลุ ใจร้อน วู่วาม นักเลง เป็นเด็กเก่ง มีความสามารถมากในการชิงทุน ได้ทุน มีชื่อเสียงกับการศึกษาและการงาน
การศึกษา   เหมาะกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นต้น

งูพูดเก่ง  เด็กที่เกิด เดือนตุลาคม
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย   เป็นเด็กอารมณ์ดี ช่างอ้อน ออเซาะ รู้จักประจบประแจง น่ารัก มีเสน่ห์มากมาย มีหลักการใช้คำพูดท่าทีในการโน้มน้าว ให้ผู้ใหญ่หลงรักเอ็นดู ปฏิภาณดี มองโลกในแง่ดี มีความเป็นมิตรต่อผู้อื่น ชอบสบายๆ มีเพื่อนมาก สนุกสนานเฮฮา มีสติปัญญาดี ชอบดนตรี บันเทิง
การศึกษา   เหมาะกับคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม สาขาวิชาการสื่อบูรณาการ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สาขาวิชาเวชศาสตร์ชันสูตร และคณะรัฐศาสตร์ เป็นต้น

งูมีวินัย เด็กที่เกิด เดือนพฤศจิกายน
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย มีความสุขุม อ่อนน้อม ถ่อมตน มาดดี ดูน่ายำเกรง รักความยุติธรรม รักความมีระเบียบวินัย มีกฏกติกา รักความสะอาดเรียบร้อย รักศิลปะทุกชนิด ชอบการศึกษาเรียนรู้ สติปัญญาเป็นเลิศ ช่างจดจำ ไหวพริบปฏิภาณดี มีเหตุมีผล หลักการดี มีเป้าหมายชีวิตเป็นระบบ มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น ชอบสอน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
การศึกษา เหมาะกับคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา และคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา

งูผู้นำ  เด็กที่เกิด เดือนธันวาคม
ดูดวงเด็กปี 2556 อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ
อุปนิสัย   ใจร้อน จริงจัง มุ่งมั่น มีความทระนง รักเครดิต รักความก้าวหน้า ทะเยอทะยาน มีเป้าหมายชีวิตสูง รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใคร มีบุคลิกความเป็นผู้นำสูง มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม เจ้าชู้ มีไอเดียดีในเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาวิวัฒนาการล้ำยุค คล่องแคล่ว ว่องไว กระตือรือร้น ไฟแรง
การศึกษา   เหมาะกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมี-ฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาจักษุวิยา สาขาวิชาหัวใจวิทยา สาขาวิชารังสีวิทยา เป็นต้น

Source: ดวงเด็ก 2556 ปีงูเล็ก, อาจารย์อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ, นิตยสาร Mother&Care มกราคม 2556

ช่วยกัน Like บน Facebook ด้วยนะครับ

Thailand Hotels & Resorts Facebook